Rólunk

Szabadhegyi Diákönkormányzat Bemutatása:

Történetünk

Iskolánkban 1989-ben szerveződött meg a diákönkormányzat Ortutay Diákkör néven.

A szervezet legfontosabb feladata az iskolai hagyományok ápolása mellett a tanulók értelmes, igényes szabadidő eltöltésének és tanórán kívüli tevékenységének szervezése. 

A tanulók javaslatainak, kezdeményezéseinek maximális figyelembevételével számos iskolán kívüli programot kínál(t) minden évben. Fórumot biztosít(ott) az iskola diákjainak a közösségi élet különböző színtereinek gyakorlására, többek között diáktanács, iskolai összejövetelek, programok szervezése, iskolarádió, diákújság szerkesztése, kiadása, házirend, pedagógiai program véleményezése, a Pro Schola Alapítvány támogatásainak elbírálása.

2021-ben a Diákönkormányzat szemléletváltáson esett keresztül és új lendületet nyert. Létrehoztuk a "Diákok Iskolája" programot, ami azóta a Diákönkormányzat jelszavává vált. A program a tervek szerint 2024-ig kerül folyamatosan megvalósításra. Néhány pontot már részben, vagy teljes mértékben sikerült is végrehajtanunk: Diákönkormányzat online megjelenésének fejlesztése, aktív Diákönkormányzat, tisztasági verseny az iskola környezetének tisztántartásáért. Idén szeretnénk több új programot is bemutatni a diákoknak, amennyiben a járványhelyzet engedi azt. Hosszútávú terveink közé tartozik az utóbbi években kissé elhanyagolt diákközösség fejlesztése, teljes iskolát megmozgató vetélkedők és programok szervezése. Nagy hangsúlyt fektetünk az apró problémákra is. A diákok által jelzett hibákról, gondokról, hiányosságokról rendszeresen egyeztetünk az iskola vezetésével és együtt megpróbáljuk a legjobb megoldást megtalálni rájuk. A Diákönkormányzatnak kiemelkedően fontos a diákok véleménye. Januárban az iskola összes diákja által kitöltésre került egy kérdőív, amelynek eredményeit hamarosan a honlapunkon is nyilvánosságra hozunk majd.

Programjaink

A diákkör által szervezett (vagy aktív résztvevőként jegyzett) évente ismétlődő iskolai programok, hagyományok a következőek:

Gimnáziumi programok:

A gimnáziumi oktatás a diákkör életét színesebbé tette. Az elmúlt évek nagyszabású programjai közé tartozik az október végén megrendezésre kerülő gólyaavató, mely során a 9. osztályosok felavatása történik. A felsőbb évesek, a 10. illetve 11. osztályosok színes műsor keretében köszöntik, majd felavatják az ifjú gólyákat, akik bemutatkozó műsoruk után játékos feladatokban fogadalmat tesznek arra, hogy az év során mindenben a nagyok „szolgálatára” állnak. 

A gimnazisták következő jelentős rendezvénye a szalagavató bál. Az első bál a 2001/2002-es tanévben került megrendezésre, így 20 év eltelte után már igazi hagyományról beszélhetünk. A 12. osztályosok, az est ünnepeltjei, műsorral készülnek, melyben fényképekkel, dalokkal, műsorszámokkal idézik vissza az elmúlt négy évet. Az est fénypontja a szalagok felkötése, amit nagyban emel az, hogy az osztályfőnök és az igazgató mellett az elsős és alsós osztályfőnökök is kötnek szalagot a végzősök hajtókájára. 

A Diákkör nagy szerepet vállal a sport területén is. A tavasszal megrendezésre kerülő „Aludj máskor, focizz most!” néven futó focibajnokság nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében.

A kronológiát követve májusban ismét a végzősöké a főszerep, akik ballagásának szervezésében a diákkör ismét nagyban kiveszi részét. A 11. évfolyam díszíti az iskolát, az alsóbb évesek pedig sorfallal teszik tiszteletüket a ballagók előtt.

Általános iskolai programok:

Az általános iskolások lényegesen nagyobb számban képviseltetik magukat intézményünkben. Életkori sajátosságukból adódóan, valamint az egész napos oktatás előnyeit kihasználva, a programok nagyobb változatosságot mutatnak. 

Ha itt is az éves munkatervet követjük, az első, és talán legjobban várt program az őszköszöntő „Tök jó nap”. Az internet és televízió által a nyugati társadalmakból beszivárgó, gyermekeket elérő információk „hozták létre” a rendezvényt. Október végén, az angolszász országok hagyományos ünnepe a Halloween, amely iránt a gyerekek nagy érdeklődést tanúsítanak. Igyekeztünk saját hagyományt teremteni iskolánkban kézműves foglalkozások és udvari akadályversenyek megszervezésével. Természetesen elkerülhetetlen, hogy egy két szellem vagy denevér ne jelenjen meg ezen a napon, de célunk elsősorban a közös élményszerzés, a sportolás, a különböző kézműves technikák elsajátítása és az őszi szünet vidám hangulatának megalapozása.

A tél beköszöntével az Adventi Bazár szervezése jelenti a legnagyobb feladatot. Az Adventi Bazár lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek másoknak örömet szerezzenek, és egyúttal a befolyt adományokból az osztálykasszájukat is gyarapítsák. Könyveket, játékokat vagy éppen saját készítésű koszorút, festett üveget vagy szalvétaképet árulnak a diákok. A szülők is maximálisan kiveszik részüket a nap sikeréből, finomabbnál finomabb sütemények kerülnek eladásra. A nap végén a megmaradt és el nem adott portékákat rászorulóknak adományozzuk, így szépítve meg az ünnepüket. Nagyon felemelő érzés látni a teltházas színháztermet, ahogy diákok, szülők, nagyszülők, pedagógusok és a környék lakói ádventi hangulatban készülnek az ünnepre. Sajnos idén a bazár nem kerülhetett megrendezésre a biztonsági intézkedések miatt. A diákok azonban csökkentett létszámban karácsonyi kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

Az általános iskolások farsangjával búcsúztatjuk a telet, és köszöntjük a közelgő tavaszt. Ilyenkor a kicsiknél, a színesebbnél színesebb jelmezek felvonulása a nap fénypontja, a felső tagozatosoknak pedig diszkót szervezünk. 

 A mai kor embere óriási felelősséggel kell, hogy viseltessen a környezetvédelem, a környezettudatosság iránt. Pedagógusként, szülőként a legkisebbeknél kell elkezdenünk a pozitív magatartás megalapozását. Minden év áprilisában környezetvédelmi hetet szervezünk tanulóinknak. A DÖK nagyban kiveszi részét a programok sikeres megvalósításában. Hiszünk abban, hogy a programhét letelte után a gyerekek magukkal viszik azokat az ismereteket, viselkedésnormákat, melyek szükségesek ahhoz, hogy környezettudatosan éljenek a jövőben. 

A legjelentősebb megmozdulások felsorolásánál a kronológiai sorrendet alapul véve az utolsó záróesemény a diáknap. A törvényben biztosított egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezése a DÖK egyik fontos feladata. Egész napos forgatag, több helyszínen folyó programok, meghívott előadók műsora várja a diákokat a legkisebbektől a legnagyobbakig. Egy jókedvű, vidám fergeteges délelőttel búcsúztatjuk a tanévet.

A Diákönkormányzat

A Diákkör iskolai szintű diákszervezet, nem jogi személy. Érdekképviselője iskolán belül a Diáktanács. Önálló működési szabályzatot, munkatervet dolgoz ki, amit minden évben az iskolavezetéssel való egyeztetés után fogad el.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a diákönkormányzatnak döntési, egyetértési és véleményezési jogkört biztosít az iskolai élet diákokat érintő valamennyi kérdésében. Ennek célja a diákok érdekeinek hatékony érvényesítése. 

Iskolánk vezetősége és nevelőtestülete erkölcsi, pedagógiai támogatásban részesíti Diákkörünket, mely önálló gazdálkodással rendelkezik, és mint szervezet gazdálkodik különböző erőforrásaival. Saját vagyonának felhasználása, az iskola által rendelkezésre bocsátott eszközök hasznosítása, pályázatok írása és az adományszervezés tartozik ide. 

Az a diákönkormányzat, amelyik hatékonyan tud élni e jogaival, eredményes, sikeres szervezet.

Iskolánk pedagógusai az Ortutay Diákkör tevékenységét 

Mivel iskolánk egyben általános iskola és gimnázium is, így a diákkör felöleli a 6-18 éves korosztályt. A különböző életkorok igényeinek kielégítése széles körültekintést, nagy feladatot jelent.

A Diákönkormányzat Tagjai

Képet készítette: Lendvai Áron

"Az Ortutay Diákkör munkáját segítő pedagógusi feladatkört először 2002-2004-ig, majd 2013 szeptemberétől napjainkig végzem. 

Munkámba többek között beletartozik az iskolai diákélet programjainak szervezése és lebonyolítása, a tanulókkal való kapcsolattartás, a törvény által adott jogok érvényesítése, az Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő diákok bevonása a Diákönkormányzat munkájába, a programok lebonyolításába, valamint az iskolavezetéssel és nevelőtestülettel való folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció.

A hagyományok nagyban hozzájárulnak az iskolai klímához. A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusként legfőbb célom az iskola hagyományainak ápolása, az újonnan bevezetett programokkal új, értéket adó hagyományok bevezetése. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hogy az iskolavezetés és az egész tantestület támogatását élvezhetem, mely garancia közel 500 gyermek szabadidős programjának tartalmas és színvonalas eltöltésére.

Szeretek diákönkormányzatot segítő pedagógus lenni. Egy sajátságos kapcsolat fűz a diákokhoz, ami túlmutat a tanuláson. A diákönkormányzat munkájába bekapcsolódva megmutathatják kreativitásukat, szervezőkészségüket, együttműködő készségüket, toleranciájukat, felelősségvállalásukat. Személyiségük fejlődésére pozitív hatással van a közösségért tett munkájuk. 

Az iskolavezetés és kollégáim támogatására, segítségére mindig számíthatok.

Munkámmal úgy érzem, hogy hozzájárulok az iskolai élet színesebbé tételéhez, a diákok szabadidejének hasznos eltöltéséhez." 

Medei Erika (DÖK-segítő pedagógus)